Náhla núdza

Poskytnutie finančného príspevku v náhlej núdzi upravuje VZN č. 13/2016

 • Oprávnenou osobou na poskytnutie príspevku je:

a) obyvateľ v náhlej núdzi, ktorý má trvalý pobyt v Mestskej časti Bratislava - Ružinov aspoň 3 roky,
b) obyvateľ v náhlej núdzi, ktorý je poberateľom starobného, invalidného alebo predčasného dôchodku,
c) obyvateľ v náhlej núdzi, ktorý bol prepustený z výkonu väzby,
d) rodiny s deťmi posudzované ako rodiny v náhlej núdzi

  

 • V súlade s uznesením Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Ružinov, ktorým bol schválený rozpočet pre príslušný rozpočtový rok, môže oprávnenej osobe mestská časť priznať jednorazový finančný príspevok v čase náhlej núdze na základe písomnej žiadosti oprávnenej osoby o poskytnutie jednorázového príspevku v čase náhlej núdze. 
 • Spolu so žiadosťou o priznanie jednorazového príspevku v čase náhlej núdze je oprávnená osoba povinná priložiť všetky dokumenty preukazujúce oprávnenosť a opodstatnenosť poskytnutia jednorázového príspevku v čase náhlej núdze, najmä potvrdenie skutočnosti, že oprávnená osoba sa nachádza v náhlej núdzi (napríklad potvrdenie o zdravotnom stave od príslušného lekára, doklady potvrdzujúce majetkové pomery občana, osobné pomery a iné). 
 • Ak žiadosť neobsahuje predpísané náležitosti, referát sociálnych služieb Miestneho úradu vyzve žiadateľa o doplnenie žiadosti. Ak žiadateľ o jednorazovú dávku v náhlej núdzi v lehote 14 kalendárnych dní nedoplní svoju žiadosť o požadované údaje alebo doklady, žiadosť o túto dávku bude zamietnutá, čím nie je možné opakovane žiadať v tom istom kalendárnom roku o poskytnutie tejto finančnej dávky.
 • Jednorazový finančný príspevok môže byť poskytnutý oprávnenej osobe, ktorá nemá záväzky a dlhy voči mestskej časti, resp. má dohodnutý splátkový kalendár na splatenie záväzkov a dlhov a tento dodržiava pravidelnými splátkami.
 • Na konanie o poskytnutie jednorazového finančného príspevku v náhlej núdzi sa primerane použijú všeobecné predpisy o správnom konaní.

 

 • Výška jednorázového finančného príspevku v náhlej núdzi:

a) obyvateľovi v náhlej núdzi, ktorý má trvalý pobyt v MČ Bratislava - Ružinov aspoň 3 roky možno poskytnúť finančný príspevok v čase náhlej núdze až do výšky 100 EUR,
b) obyvateľovi v náhlej núdzi, ktorý je poberateľom starobného, invalidného alebo predčasného dôchodku možno poskytnúť finančný príspevok v čase náhlej núdze až do výšky 100 EUR,
c) obyvateľovi v náhlej núdzi, ktorý bol prepustený z výkonu väzby, možno poskytnúť finančný príspevok v čase náhlej núdze až do výšky 100 EUR,
d) rodine s deťmi posudzovanej ako rodina v náhlej núdzi možno poskytnúť jednorazový príspevok v čase náhlej núdze až do výšky 166  EUR.

 

 • Finančný príspevok v čase náhlej núdze je možné poskytnúť iba jedenkrát v kalendárnom roku.
 • Finančný príspevok v čase náhlej núdze sa vypláca bezhotovostným prevodom na žiadateľom uvedené číslo účtu alebo poštovou poukážkou alebo v hotovosti cez pokladňu Miestneho úradu.
 • Príspevok je možné si vyzdvihnúť do 30 dní odo dňa doručenia výzvy na prevzatie priamo v pokladni Miestneho úradu alebo poštovou poukážkou alebo zaslať priamo na číslo účtu žiadateľa, v kalendárnom mesiaci november a december však najneskôr do 20.decembra daného kalendárneho roku. 
 • Pri neprevzatí príspevku do 30 kalendárnych dní od výzvy zaniká nárok na jeho vyplatenie pre daný kalendárny rok, ako aj možnosť opakovane požiadať o tento príspevok druhýkrát v tom istom kalendárnom roku.
 • V prípade hodného osobitného zreteľa rozhoduje o mimoriadnom jednorazovom príspevku v náhlej núdzi oprávnenej osobe do výšky 500 EUR starosta mestskej časti.
 • Podmienkou na priznanie finančného príspevku v čase náhlej núdze je uplatnenie si všetkých zákonných nárokov zo strany opravenej osoby, ktoré mu garantuje štát a ktoré ovplyvňujú výšku jeho príjmu a výšku príjmu spoločne posudzovaných osôb.
 • Občan je povinný do 30 dní po prevzatí jednorazového finančného príspevku doručiť na miestny úrad doklady potvrdzujúce využitie príspevku na účely uvedené v žiadosti. Po uplynutí tejto lehoty oprávnená osoba stráca možnosť podať žiadosť nasledujúci kalendárny rok. 
 • V prípade súbehu jednorázovej dávky v hmotnej núdzi a finančného príspevku v čase náhlej núdze môže Mestská časť poskytnúť iba jeden z uvedených finančných príspevkov a to v súlade s rozpočtom mestskej časti a príslušnou rozpočtovou položkou.
 
Žiadosť o poskytnutie príspevku
 
Kontakt: 
Referát sociálnych služieb
PhDr. Jana Lavová 
Tel.: +421 2 48 284 404
email: jana.lavova@ruzinov.sk
Kontakt: 
Referát sociálnych služieb
Jana Morgošová
Tel.: +421 2 48 284 285
email:  jana.morgosova@ruzinov.sk 
Dôležité kontakty
Tlačivá