Hmotná núdza

Poskytnutie finančného príspevku v náhlej núdzi upravuje VZN č. 13/2016.

Oprávnenou osobou na poskytnutie príspevku je:

 • obyvateľ v hmotnej núdzi, ktorému sa vypláca dávka a príspevky podľa osobitného predpisu

 

 • V súlade s uznesením Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Ružinov, ktorým bol schválený rozpočet pre príslušný rozpočtový rok, môže oprávnenej osobe mestská časť priznať jednorázovú dávku v hmotnej núdzi na základe písomnej žiadosti oprávnenej osoby o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi. 
 • Spolu so žiadosťou o priznanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi je oprávnená osoba povinná priložiť k písomnej žiadosti všetky dokumenty preukazujúce oprávnenosť a opodstatnenosť poskytnutia jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, najmä potvrdenie skutočnosti, že oprávnená osoba sa nachádza v hmotnej núdzi (Potvrdenie o poberaní dávky v hmotnej núdzi, Rozhodnutie o poskytnutí dávok v hmotnej núdzi, ktoré vydáva Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny). Ak žiadosť neobsahuje predpísané náležitosti, referát sociálnych služieb Miestneho úradu mestskej časti Bratislava - Ružinov vyzve žiadateľa o doplnenie žiadosti.
 • V prípade, ak žiadateľ o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi v lehote 14 kalendárnych dní nedoplní svoju žiadosť o požadované údaje alebo doklady, žiadosť o túto dávku bude zamietnutá, čím nieje možné opakovane žiadať v tom istom kalendárnom roku o poskytnutie tejto finančnej dávky.
 • Jednorazová finančná dávka môže byť poskytnutá oprávnenej osobe, ktorá nemá záväzky a dlhy voči mestskej časti, resp. má dohodnutý splátkový kalendár na splatenie záväzkov a dlhov a tento dodržiava pravidelnými splátkami.
 • Na konanie o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi sa primerane použijú všeobecné predpisy o správnom konaní.

 

 • Výška jednorázovej dávky v hmotnej núdzi je určená nasledovne:

- oprávnenej osobe možno poskytnúť jednorazovú dávku v hmotnej núdzi až do výšky 100 EUR
- rodinám s deťmi posudzovaným ako rodiny v hmotnej núdzi možno poskytnúť jednorazovú dávku v hmotnej núdzi až do výšky 166 EUR

- v prípade hodného osobitného zreteľa rozhoduje o mimoriadnej jednorazovej dávke v hmotnej núdzi oprávnenej osobe do výšky 500 EUR starosta mestskej časti.

 • Podmienkou na priznanie jednorázovej finančnej dávky v hmotnej núdzi je uplatnenie si všetkých zákonných nárokov zo strany oprávnenej osoby, ktoré mu garantuje štát a ktoré ovplyvňujú výšku jeho príjmu a výšku príjmu spoločne posudzovaných osôb.
 • V prípade súbehu jednorazovej dávky v hmotnej núdzi podľa VZN č. 13/2016 a finančného príspevku v čase náhlej núdze podľa VZN č. 13/2016 môže mestská časť poskytnúť iba jeden z uvedených finančných príspevkov, a to v súlade s rozpočtom mestskej časti a príslušnou rozpočtovou položkou.
 • Jednorazová dávka v hmotnej núdzi sa vypláca bezhotovostným prevodom na žiadateľom uvedené číslo účtu alebo poštovou poukážkou alebo v hotovosti cez pokladňu Miestneho úradu.
 • Jednorázovú dávku v hmotnej núdzi je možné si vyzdvihnúť do 30 dní odo dňa doručenia výzvy na prevzatie priamo v pokladni Miestneho úradu alebo poštovou poukážkou alebo zaslať priamo na číslo účtu žiadateľa, v kalendárnom mesiaci november a december však najneskôr do 20.decembra daného kalendárneho roku.
 • Pri neprevzatí jednorazovej dávky v hmotnej núdzi do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy zaniká nárok na jej vyplatenie pre daný kalendárny rok, ako aj možnosť opakovane požiadať o túto jednorázovú dávku v hmotnej núdzi druhýkrát v tom istom kalendárnom roku.
 • Občan je povinný do 30 dní po prevzatí jednorazového finančného príspevku doručiť na miestny úrad doklady potvrdzujúce využitie príspevku na účely uvedené v žiadosti. Po uplynutí tejto lehoty oprávnená osoba stráca možnosť podať žiadosť nasledujúci kalendárny rok.
 
Žiadosť o poskytnutie príspevku
 
Kontakt: 
Referát sociálnych služieb
PhDr. Jana Lavová 
Tel.: +421 2 48 284 404
email: jana.lavova@ruzinov.sk
Kontakt: 
Referát sociálnych služieb
Jana Morgošová
Tel.: +421 2 48 284 285
email:  jana.morgosova@ruzinov.sk 
Dôležité kontakty
Tlačivá