Kontakty

Oddelenie verejného obstarávania

Mgr. Beáta Šimorová

Pozícia: vedúca oddelenia
Telefón: +421 2 48284405
Email:
Miestnosť: 208

JUDr. Andrea Korcová

Telefón: +421 2 48284405
Email:
Miestnosť: 208

Informácie

 • zabezpečuje metodické, poradenské a koordinačné práce v oblasti prípravy a aplikácie postupov vyplývajúcich zo zákona verejnom obstarávaní,  
 • zabezpečuje všetky úkony súvisiace s jednotlivými formami použitých postupov a etapami verejného obstarávania v podmienkach mestskej časti,
 • zabezpečuje a zodpovedá za vyhlasovanie verejného obstarávania v súlade s platnou právnou úpravou (spôsob vyhlásenia, zverejnenie, Vestník verejného obstarávania a pod.),
 • koncepčne a koordinačne zabezpečuje súťažné podklady a výzvy na predkladanie ponúk, ktoré sú podkladom pre vypracovanie ponúk uchádzačmi vo verejných obstarávaniach,
 • vyhlasuje verejné obstarávania zverejnením v elektronických systémoch verejného obstarávania, vo Vestníku verejného obstarávania, v Elektronickom kontraktačnom systéme a pod., vypracováva a dohliada na prípravu súťažných podkladov, vysvetlení súťažných podkladov a ďalšej súvisiacej dokumentácie a zabezpečuje ich poskytovanie záujemcom/uchádzačom,
 • koordinuje vypracovanie odpovedí na otázky k súťažným podkladom, priebeh otvárania obálok s ponukami a spracovanie záznamu z otvárania ponúk a jeho poskytnutie všetkým uchádzačom,
 • posudzuje z hľadiska dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní podklady, ktoré v priebehu realizácie jednotlivých verejných obstarávaní vypracúvajú jednotlivé odbory resp. referáty, v nadväznosti na verejné obstarávanie (ako napr. vysvetlenie súťažných podkladov, vysvetlenie výzvy na predkladanie ponúk, žiadosť o vysvetlenie ponuky uchádzačov, vybavenie revíznych postupov a pod.),
 • vypracováva menovacie dekréty pre členov komisií, spracováva výsledky vyhodnotenia splnenia podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky a spracováva zápisnice o výsledku vyhodnotenia podmienok účasti a vyhodnotenia ponúk,
 • na základe stanovísk dotknutých odborov, resp. referátov v rámci revíznych postupov vybavuje žiadosti o nápravu, resp. vypracováva vyjadrenia k námietke,
 • zabezpečuje  uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom, vrátane jej prípadných dodatkov a archiváciu  dokladov,
 • vykonáva povinnosti verejného obstarávateľa voči tretím osobám,
 • zabezpečuje plnenie informačných povinností verejného obstarávateľa podľa zákona o verejnom obstarávaní,
 • zabezpečuje a vedie evidenciu o realizovaných verejných obstarávaniach v podmienkach mestskej časti.
 • profily samosprávy na EKS (Elektronický kontraktačný systém) a ÚVO