Kontakty

Oddelenie rozpočtu a finančného riadenia

Irma Bartalosová

Pozícia: pokladňa
Telefón: +421 2 48284201
Email:
Miestnosť: 18

Ing. Beáta Linhartová

Telefón: +421 2 48284260
Email:
Miestnosť: 313

Zuzana Pajdlhauserová

Telefón: +421 2 48284260
Email:
Miestnosť: 313

Informácie

  • zostavuje rozpočet mestskej časti, rozpis finančných prostriedkov pre priamo riadené organizácie a finančný plán a vykonáva kontrolu ich plnenia,
  • koordinuje úkony organizačných zložiek miestneho úradu a zriadených organizácií pri tvorbe rozpočtu, vykonáva dohľad nad postupom a úplnosťou,
  • koordinuje časové rozloženie plnenia rozpočtu mestskej časti a zriadených organizácií, vykonáva dohľad nad rozpočtovou disciplínou,
  • v rámci zverených právomocí vykonáva zmeny rozpočtu a dispozície s rozpočtovými rezervami, vypracováva rozbory a správy o plnení rozpočtu a finančných plánov, zostavuje záverečný účet mestskej časti,
  • riadi a vykonáva finančné vysporiadania vzťahov medzi štátnym rozpočtom Slovenskej republiky, rozpočtom mestskej časti a rozpočtami riadených organizácií po skončení kalendárneho roka,
  • vykonáva platobný a zúčtovací styk, bankové dispozície a prevody finančných prostriedkov, bezhotovostný platobný styk prostredníctvom Home-bankingu,
  • finančne zabezpečuje prenos výkonu štátnej správy, eviduje a vyúčtováva záväzné limity decentralizačnej dotácie,
  • zabezpečuje činnosť pokladničnej služby miestneho úradu, poslancov a občanov mestskej časti Ružinov,
  • vedie evidenciu cenín pre miestny úrad (nákup, predaj),
  • metodicky usmerňuje a koordinuje hospodárenie príspevkových organizácií.