Kontakty

Oddelenie organizačné, správy registratúry a komunikácie so samosprávou

Ing. Alena Buzášová

Pozícia: vedúca oddelenia
Telefón: +421 2 48284318
Email:
Miestnosť: A4

Ľubica Kucserová

Telefón: +421 2 48284338
Email:
Miestnosť: A4

Silvia Valčeková

Telefón: +421 2 48284323
Email:
Miestnosť: A4

Iveta Jablonská

Telefón: +421 2 48284342
Email:
Miestnosť: 23

Informácie

Na úseku organizačnom

 • organizačne a materiálne zabezpečuje zasadnutia miestnej rady a miestneho zastupiteľstva (zber materiálov, príprava pozvánky, expedícia pozvánky a materiálov a zverejnenie na webovom sídle obce a 11 informatívnych tabuliach v mestskej časti, zabezpečenia servisu občerstvenia,
 • vypracúva samostatné materiály na rokovania miestnej rady a miestneho zastupiteľstva, týkajúce sa agendy oddelenia,
 • sumarizuje návrhy uznesení pre rokovania miestneho zastupiteľstva a miestnej rady, vedie ich evidenciu, sleduje a vyhodnocuje plnenie uznesení,
 • zabezpečuje výstupy z rokovania miestnej rady a miestneho zastupiteľstva (uznesenia, prezenčné listiny, zápisnice, zvukové záznamy, hlasovania, interpelácie, zverejnenie výstupov na webovom sídle obce  a pod.),
 • spolupracuje so zapisovateľmi komisií miestneho zastupiteľstva pri príprave rokovaní komisií po organizačnej a materiálnej stránke (zabezpečuje rezerváciu zasadacích miestností, zabezpečuje občerstvenie na rokovanie komisií, eviduje pozvánku a zápisnicu komisie a zabezpečuje ich zverejnenie na webovom sídle obce),
 • spracúva podklady pre výplatu odmien zapisovateľom komisií a členom komisií z radov občanov - neposlancov,
 • vypracováva podklady do rozpočtu mestskej časti v položke „poslanci miestneho zastupiteľstva" a sleduje jej čerpanie,
 • vedie evidenciu všeobecne záväzných nariadení a s tým súvisiacu agendu pre mestskú časť,
 • organizačne zabezpečuje prípravu volieb do zákonodarného zboru, orgánov samosprávy, voľby prezidenta SR, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov samosprávnych krajov, referendum,
 • organizačne zabezpečuje v spolupráci so Štatistickým úradom sčítanie obyvateľov, domov a bytov,
 • zabezpečuje vykonávanie zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov v zmysle „Postupu Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Ružinov pri podávaní, vybavovaní a archivovaní žiadostí o informáciu",
 • pripravuje harmonogram stretnutí obyvateľov mestskej časti s poslancami miestneho zastupiteľstva.

 
Na úseku komunikácie so samosprávou

 • spolupracuje a komunikuje s ústrednými orgánmi štátnej správy, orgánmi štátnej správy a samosprávy, inštitúciami, právnickými a fyzickými osobami v oblastiach patriacich do pôsobnosti miestneho úradu,
 • plní vybrané úlohy a povinností delegované z úrovne starostu, predovšetkým vo vzťahu k štátnej správe a samospráve a organizačným útvarom miestneho úradu a poslaneckému zboru,
 • vytvára podmienky podporujúce rozvoj spolupráce medzi verejným, súkromným a mimovládnym sektorom za účelom koordinovania rozvoja mestskej časti.


Na úseku správy registratúry

 • spracúva registratúrny poriadok a registratúrny  plán miestneho úradu,  vrátane jeho  predloženia  na odsúhlasenie príslušnému archívnemu orgánu,
 • zabezpečuje školenia a usmerňovanie zamestnancov v súvislosti  s registratúrnym poriadkom a registratúrnym plánom,
 • koordinuje všetky odborné činnosti súvisiace so správou registratúry,
 • zodpovedá za  komplexné zabezpečenie ochrany odbornej správy písomnosti v  spolupráci  s jednotlivými zamestnancami úradu,
 • usmerňuje správnu evidenciu písomnosti v podateľni a na jednotlivých odborných útvaroch,
 • zodpovedá za písomnosti (ich  označenie  registratúrnou  značkou a lehotou), spolu s podacími denníkmi a inou evidenciou od odborných útvarov, ukladanie,    zapožičiavanie a ochranu písomností v registratúrnom stredisku,
 • spravuje registratúru tak, aby nedošlo k poškodeniu, zničeniu, strate alebo neoprávnenému použitiu záznamov alebo spisov,
 • zabezpečuje oprávneným osobám nazeranie do spisov a vypožičiavanie spisov, vedie evidenciu  vypožičaných a vrátených písomnosti,
 • vypracováva  zápisy  o  výsledku  šetrenia    príčin    zničenia,    poškodenia    alebo  straty  písomnosti  z registratúrneho strediska a možných dôsledkoch porušenia celistvosti registratúry,
 • zodpovedá za plánovité vyraďovanie písomnosti z registratúrneho strediska podľa   platných právnych predpisov (t. č. zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov),
 • spracúva vyraďovacie zoznamy, ktoré predkladá vyraďovacej komisii na posúdenie, či sa písomnosti  môžu stať predmetom vyraďovacieho  konania,  ďalej   zoznamy   predkladá príslušnému archívnemu orgánu na posúdenie,
 • vedie evidenciu skartovaných písomnosti,
 • spracúva zoznam písomností na odovzdanie príslušnému archívnemu orgánu a dohodne termín,  odvoz   a odovzdania písomností.