Kontakty

Oddelenie krízového riadenia

Ing. Štefan Bilačič

Pozícia: vedúci oddelenia
Telefón: +421 2 48284216
Email:
Miestnosť: 205A

Jaroslav Wyka

Telefón: +421 2 48284216
Miestnosť: 205A

Informácie

 • je v priamej riadiacej pôsobnosti starostu
 • spracováva, aktualizuje dokumentáciu a vykonáva práce ustanovené zákonom č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, zákonom č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákonom č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácií v znení neskorších predpisov, zákonom č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách v znení neskorších predpisov
 • vypracováva podklady do plánu ochrany obyvateľstva, spravuje program hospodárskej mobilizácie „EPSIS“
 • vypracováva analýzu územia mestskej časti z hľadiska možných mimoriadnych udalostí, ktoré by ohrozovali životy, zdravie a majetok
 • podieľa sa na príprave, rozborovej a koncepčnej činnosti, pripravuje podklady pre rozhodovanie
 • vypracúva správy o povesti a bezpečnostnej spolahlivosti na základe požiadaviek orgánov štátnej správy
 • poskytuje odbornú a metodickú pomoc právnickým osobám, fyzickým osobám pri plnení úloh v civilnej ochrane a upozorňuje na nedostatky, ktoré zistí v ich činnosti
 • koordinuje, vypracováva a vedie dokumentáciu civilnej ochrany na svojom úseku
 • ošetruje a skladuje materiál civilnej ochrany
 • vedie evidenciu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle platných predpisov, zabezpečuje školenie pre pracovníkov miestneho úradu z predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany a úzko spolupracuje s technikom požiarnej ochrany a technikom bezpečnosti práce, podieľa sa na zabezpečení úloh v oboch oblastiach, zabezpečuje kontakt /informácie, úlohy/ medzi starostom mestskej časti a veliteľom jednotky dobrovoľného hasičského zboru
 • zabezpečuje úlohy stanovené pre civilnú ochranu aj počas vyhlásenia vojny a vojnového stavu
 • vykonáva preventívne protipožiarne kontroly podľa § 23, zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov
 • uplatňuje požiadavky na finančné prostriedky v oblasti civilnej ochrany v rozpočte mestskej časti  a sleduje ich čerpanie
 • vyjadruje sa ku všetkým opatreniam, pri ktorých by mohol byť dotknutý záujem bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany v organizácií
 • spracováva podklady pre hlavné smery rozvoja bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany
 • vykonáva kontrolnú činnosť akcieschopnosti a činnosti jednotky dobrovoľného hasičského zboru
 • uplatňuje požiadavky na finančné prostriedky pre činnosť jednotky dobrovoľného hasičského zboru z rozpočtu mestskej časti
 • zabezpečuje osobnú účasť na hudobných festivaloch, verejných zhromaždeniach ako zástupca mestskej časti