Kontakty

Oddelenie ekonomiky rozpočtových organizácií

Ing. Mária Navrátilová

Pozícia: vedúca oddelenia
Telefón: +421 2 48284432
Email:
Miestnosť: 304

Alena Kufelová

Telefón: +421 2 48284239
Email:
Miestnosť: 304

Iveta Bezákova

Telefón: +421 2 48284152
Email:
Miestnosť: 305

Katarína Heisterová

Telefón: +421 2 48284420
Email:
Miestnosť: 311

Eva Tomová

Telefón: +421 2 48284420
Email:
Miestnosť: 311

Informácie

  • zostavuje  rozpočet  mestskej  časti  na úseku školstva a rozpis finančných prostriedkov pre rozpočtové organizácie, 
  • pripravuje návrh rozpočtu rozpočtových organizácií a jeho rozpis,
  • zabezpečuje prevody a sledovanie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva, z výnosu dane z príjmov fyzických osôb na financovanie originálnych pôsobností mestskej časti na úseku školstva, finančných  prostriedkov, ktoré sú zdrojom financovania rozpočtových organizácií, 
  • riadi a vykonáva finančné vysporiadania vzťahov medzi štátnym rozpočtom Slovenskej republiky,  rozpočtom mestskej časti a rozpočtami rozpočtových organizácií po skončení rozpočtového  roka,
  • koordinuje inventarizáciu majetku, záväzkov a pohľadávok rozpočtových organizácií,
  • v spolupráci s oddelením účtovníctva a konsolidácie sleduje a mesačne odsúhlasuje stavy, na príslušných účtoch a spolupracuje pri konsolidovanej účtovnej závierke,
  • koordinuje spracovanie štvrťročných účtovných uzávierok a ročnej účtovnej závierky za rozpočtové organizácie, ostatných výkazov a zabezpečuje ich nahrávanie do programu RIS SAM,
  • zabezpečuje vykonávanie administratívno-technických prác - vedenie agendy rozpočtu a účtovníctva a vedenie evidencie majetku pre materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti podľa uzatvorených zmlúv medzi materskými školami a mestskou časťou.