Územny plán zóny Trnávka - stred, Zmeny a doplnky 01

Návrh na obstaranie zmien a doplnkov ÚPN-Z Trnávka –stred vychádza z potrieb ďalšieho využitia Domu kultúry na Bulharskej ul.60, nachádzajúceho sa v regulačnom celku (bloku) 3/13. Možnosti regulácie funkčného využívania územia boli v bloku 3/13 pri spracovaní ÚPN-Z zúžené oproti platnému ÚPN mesta, čo spôsobuje problémy pri prevádzkovaní tohto objektu. Lehota prerokovania návrhu zmien a doplnkov je stanovená na obdobie 06.05.2016 – 06.06.2016. Verejné prerokovanie sa bude konať v stredu 25.05.2016 o 16:00 v jedálni základnej školy na Vrútockej ulici.

Pripomienky z prerokovania boli zapracované do upraveného návrhu 10/2016