Komisia územného plánovania a životného prostredia (2014-2018)

Zasadnutie: 17.09.2018 o 15:00

Program

1. Urbanistická štúdia zóny Exnárova ulica – východ; návrh (bod bol presunutý z augustovej Komisie)

A. Územnoplánovacia dokumentácia: Územné plány zón
1. Informatívny materiál: prehľad o stave pripravovaných územných plánoch zón – tabuľka a informácia o pripravovaných stavebných uzáverách
2. Spolupráca s Fakultou architektúry – výber lokality pre ateliérovú prácu (stred Ružinovskej ulice, územie okolo Slovnaftu)

B. Materiály referátov Miestneho úradu
1. Petícia – NOVÁ CVERNOVKA
2. Detské ihrisko Muškátová ul.
3. Návrh o prevod vlastníckeho práva nehnuteľnosti stavby: ZD - Radničné námestie 7,
Bratislava so súp. č. 2496 na parc. č. 10/2 a 11/1 a pozemkov registra „C" KN parc. č. 10/1, 10/2,
11/1, 11/2 a 12, kat. úz. Ružinov, evidovaných na LV č. 5463
vo vlastníctve PRO BIOS spol. s r.o. neštátnej polikliniky so sídlom Ružová dolina 21, 821 09 Bratislava, IČO: 31 392 946, do vlastníctva mestskej časti Bratislava-Ružinov, pre potreby mestskej časti Ružinov
4. Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov za I. polrok 2018

C. Investičné zámery
1. Polyfunkčný dom na Bazovej ulici v Bratislave

D. Podnety
D.1 Podnety od občanov
1. Chemické postreky a výsadba kvetín vo verejnom parku na Záhradníckej – Palkovičovej – Jégeho
2. Informácie o Kuliškovej, dendrologické posudky, príprava prerokovania s obyvateľmi
3. Enviromentálne záťaže v Ružinove, prednostne a) skládka vo Vrakuni a proces EIA,
b) likvidácia záťaže v Klingerke, c) tzv. smradlavka
4. Električka cez Košickú (projekt J&T)
5. Zmeny a doplnky 04 ÚPN hl. mesta za MČ Bratislava-Ružinov

D.2 Návrhy a podnety členov komisie

E. Materiály Miestnej rady

F. Rôzne

Predpokladaný časový harmonogram jednotlivých bodov:
• Body 1. od 15:00 do 16:00 hod.
• Body v časti A. od 16:00 do 16:20 hod.
• Body v časti B. od 16:20 do 18:00 hod.
• Body v časti C. od 18:00 do 18:20 hod.
• Body v časti D. od 18:20 hod.