Komisia územného plánovania a životného prostredia (2014-2018)

Zasadnutie: 20.08.2018 o 16:00

Program

A.       Územnoplánovacia dokumentácia: Územné plány zón

1.       Informatívny materiál: prehľad o stave pripravovaných územných plánoch zón – tabuľka a informácia o pripravovaných stavebných uzáverách

 

B.       Materiály referátov Miestneho úradu 

1.      Návrh na prevod vlastníckeho práva nehnuteľností - pozemkov pod garážami, registra KN - C parc.č. 15675/84,92,100, k. ú. Ružinov, nachádzajúcich sa na Sputnikovej ulici, ktoré sú vo vlastníctve hl. m. SR Bratislavy, zverené do správy MČ Bratislava – Ružinov, do vlastníctva majiteľov garáží, situovaných na predmetných pozemkoch.

 

  1. C.             Investičné zámery
  2. Bytový dom Sklenárova ulica
  3. Urbanistická štúdia zóny Exnárova ulica – východ; návrh

 

D.       Podnety

D.1     Podnety od občanov

 

D.2     Návrhy a podnety členov komisie

1.       Starostlivosť o zeleň v Ružinove – návrh na zorganizovanie pracovného stretnutia

2.       Bývanie Trnávka– investičný zámer sídliska Ovocné sady

 

E.       Materiály Miestnej rady

 

F.       Rôzne

Predpokladaný časový harmonogram jednotlivých bodov:
• Body v časti A. od 16:00 do 16:20 hod.
• Body v časti B. od 16:20 hod.
• Body v časti C.
• Body v časti D.