Komisia územného plánovania a životného prostredia (2014-2018)

Zasadnutie: 16.07.2018 o 16:00

Program

A. Územnoplánovacia dokumentácia: Územné plány zón
1. Informatívny materiál: prehľad o stave pripravovaných územných plánoch zón – tabuľka a informácia o pripravovaných stavebných uzáverách

B. Materiály referátov Miestneho úradu
1. „Urbanistická štúdia brownfields na území hl. mesta SR Bratislavy" pripomienky k návrhu zadania

C. Investičné zámery

D. Podnety
D.1 Podnety od občanov

D.2 Návrhy a podnety členov komisie
1. Zhoršenie životného prostredia dažďom

E. Materiály Miestnej rady

F. Rôzne

Predpokladaný časový harmonogram jednotlivých bodov:
• Body v časti A. od 16:00 do 16:20 hod.
• Body v časti B. od 16:20 do 17:00 hod.
• Body v časti C. - - -
• Body v časti D. od 17:00 hod.