Komisia územného plánovania a životného prostredia (2014-2018)

Zasadnutie: 18.06.2018 o 16:00

Program

A. Územnoplánovacia dokumentácia: Územné plány zón
1. Informatívny materiál: prehľad o stave pripravovaných územných plánoch zón – tabuľka a informácia o pripravovaných stavebných uzáverách

B. Materiály referátov Miestneho úradu
1. Záverečný účet a správa o hospodárení Mestskej časti Bratislava-Ružinov za rok 2017
2. Návrh na 1. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov na rok 2018
3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. .../2018 zo dňa
26. júna 2018, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecné záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 10/2012 zo 14. februára 2012 Štatút účelových peňažných fondov mestskej časti Bratislava-Ružinov
4. Správa o výsledkoch hospodárenia spoločnosti Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s. za rok 2017

C. Investičné zámery
1. Štúdia investičného zámeru „Polyfunkčný objekt Trnavská 68", prizvaný zástupca investora

D. Podnety
D.1 Podnety od občanov

D.2 Návrhy a podnety členov komisie
1. „Polyfunkčný komplex „Nová Cvernovka" Century Residence, zmena navrhovanej činnosti
2. VZN o starostlivosti o zeleň
3. Výrub suchých stromov a náhradná zeleň a metodické usmernenie
4. Právne vzťahy a služby MČ ohľadne údržby zelene na súkromných pozemkoch
5. Opatrenia na riešenie odkanalizovania resp. zadržiavania vody

E. Materiály Miestnej rady

F. Rôzne


Predpokladaný časový harmonogram jednotlivých bodov:
• Body v časti A. od 16:00 do 16:40 hod.
• Body v časti B. od 16:40 do 18:00 hod.
• Body v časti C. od 18:00 do 18:30 hod.
• Body v časti D. od 18:30 hod.