Komisia územného plánovania a životného prostredia (2014-2018)

Zasadnutie: 14.05.2018 o 16:00

Program

A. Územnoplánovacia dokumentácia: Územné plány zón
1. Informatívny materiál: prehľad o stave pripravovaných územných plánoch zón – tabuľka a informácia o pripravovaných stavebných uzáverách

B. Materiály referátov Miestneho úradu
1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. .../2018 zo dňa ... 2018 o úhradách za poskytovanie sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa

C. Investičné zámery
1. Prezentácia investičného zámeru bytového domu na ulici Mlynské luhy, prizvaní zástupcovia investora

D. Podnety
D.1 Podnety od občanov

D.2 Návrhy a podnety členov komisie

E. Materiály Miestnej rady

F. Rôzne


Predpokladaný časový harmonogram jednotlivých bodov:
• Body v časti A. od 16:00 do 16:40 hod
• Body v časti B. od 16:40 do 17:10 hod
• Body v časti C. od 17:10 hod
• Body v časti D.