Komisia územného plánovania a životného prostredia (2014-2018)

Zasadnutie: 16.04.2018 o 16:00

Program

A. Územnoplánovacia dokumentácia: Územné plány zón
1. Informatívny materiál: prehľad o stave pripravovaných územných plánov zón – tabuľka a informácia o pripravovaných stavebných uzáverách
2. ÚPN – Z Pošeň – sever, Návrh zadania
3. ÚPN – Z Pošeň – juh, Návrh zadania

B. Materiály referátov Miestneho úradu

C. Investičné zámery

D. Podnety
D.1 Podnety od občanov

D.2 Návrhy a podnety členov komisie

E. Materiály Miestnej rady

F. Rôzne