Komisia územného plánovania a životného prostredia (2014-2018)

Zasadnutie: 26.03.2018 o 16:00

Program

A. Územnoplánovacia dokumentácia: Územné plány zón
1. Informatívny materiál: prehľad o stave pripravovaných územných plánov zón – tabuľka a informácia o pripravovaných stavebných uzáverách (prizvaný spracovateľ ÚPN – Z Štrkovecké jazero, ÚPN – Z Bajkalská, Drieňová, ÚPN – Z Bajkalská - roh)

B. Materiály referátov Miestneho úradu
1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. .../2018 z ...2018 o podmienkach organizovania a uskutočňovania zhromažďovania obyvateľov mestskej časti

C. Investičné zámery
1. Projekt stavby „ZS a RR bod BA, ostrov KOPÁČ"

D. Podnety
D.1 Podnety od občanov
1. Prejednanie opakovanej sťažnosti od občanov týkajúcej sa znečisťovania životného prostredia na Hraničnej ulici počas výstavby

D.2 Návrhy a podnety členov komisie
1. Investičné zámery žiadajúce záväzné stanovisko magistrátu
2. Riešenie vlastníctva nevysporiadaného územia v rámci MČ Bratislava-Ružinov

E. Materiály Miestnej rady

F. Rôzne
1. Poslanecký návrh, ako prípad hodného osobitného zreteľa, na vysporiadanie majetko-právnych vzťahov a uzatvorenie nájomnej zmluvy s majiteľmi stavieb - garáží v lokalite Borodáčova ul, Pošeň - Bratislava


Predpokladaný časový harmonogram jednotlivých bodov:
• Body v časti A. od 16:00 do 17:00 hod
• Body v časti B. od 17:00 do 17:30 hod
• Body v časti C. od 17:30 do 18:00 hod
• Body v časti D. od 18:00 hod