Komisia finančná, podnikateľských činností a informatizácie (2014-2018)

Zasadnutie: 09.09.2015

Program

1. Otvorenie

2. Návrh na schválenie dôvodu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v objekte Zimný štadión, Vl. Dzurillu, Ružinovská č. 4, Bratislava

3. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku evidovaného ako parcela registra „C" parcela číslo 15228/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria bytovým domom Prešovská 49, Na paši 13,15 súpisné číslo 56 v Bratislave, k. ú. Ružinov, obec Bratislava – m. č. Ružinov, okres Bratislava II do vlastníctva vlastníkom bytov a garáží v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

4. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku evidovaného ako parcela registra „C" na pozemku parcela číslo 10464, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 491 m2 bytovým domom Záhradnícka 65, 67, 69 , súpisné číslo 4839 v Bratislave, k. ú. Nivy, obec Bratislava – m. č. Ružinov, okres Bratislava II, pre vlastníka bytu v bytovom dome Záhradnícka 65, 67, 69 v Bratislave..

5. Návrh na prevod vlastníckeho práva nehnuteľnosti - Bočná ul. 47. katastrálne územie Trnávka: pozemkov registra .,C"

  • parc. č. 16959/8, záhrady o výmere 203 m2 - parc. č. 1695919, zastavané plochy a nádvoria o výmere 138 m2.
  • parc. č. 16959/19, zastavané plochy a nádvoria o výmere 102 m2.

stavieb:

  • súpisného čísla 4293, na parcele 15959/9 - súpisného čísla 18081, na parcele 16959/19 do vlastníctva:
  1. Marián Mišík, trvale bytom Bočná 47,821 04 Bratislava v podiele 1/2 a do bezpodielového spoluvlastníctva
  2. Karol Mišík a Helena Mišíková. trvale bytom Bodná 47, 821 04 Bratislava v podiele 1/2 podľa ustanovenia §9a ods. 8) písm. e) zákona SNR d. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zretel'a

6. Návrh na prevod vlastníckeho práva nehnuteľností – pozemkov registra „C" v lokalite Rádiovej ulice v Bratislave,
katastrálne územie Trnávka

  • parc.č. 14491 – záhrady o výmere 152 m2
  • parc. č. 1449 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 98 m2

do vlastníctva: Ľuboš Chudý, bytom Meteorová 5, 821 02 Bratislava, podľa ustanovenia § 9a
ods. 8) písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou.

7.   Návrh na schválenie finančnej odplaty v zmysle Zmluvy o finančnej odplate za faktické užívanie nehnuteľností – pozemkov, na ktorých sa nachádza „Areál hier Štrkovec", predloženej Okresným úradom Bratislava, Staromestská 6, 814 40 Bratislava.

8.   Rozbor činnosti a hospodárenia Domova dôchodcov za I. polrok 2015

9.   Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského športového klubu za I. polrok 2015
10. Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského domova seniorov za I. polrok 2015
11. Rozbor činnosti a hospodárenia Knižnice Ružinov za I. polrok 2015

12. Rôzne – 1 - Návrh na prerokovanie protestu prokurátora
13.Rôzne – 2 – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Ružinov č.../2015 z ....2015, o niektorých podmienkach držania psov na území mestskej časti Bratislava – Ružinov
14. Rôzne – 3 – Návrh na uzatvorenie Dohody o urovnaní so spoločnosťou Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
15. Rôzne – 4 – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Ružinov č. .../2015 z ... 2015,o poskytovaní finančných dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov, ktorým sa nahrádza Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2012 o poskytovaní finančných dotácií / grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov
16. Rôzne – 5 – Návrh na 2. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov
na rok 2015
17. Rôzne – 6 -SPRÁVA O PLNENÍ ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA – RUŽINOV ZA 1. POLROK 2015