Komisia územného plánovania a životného prostredia (2014-2018)

Zasadnutie: 11.05.2015

Program

A. Podnety
A.1 Podnety od občanov

 1. Obmedzenie parkovania v medzibloku Azovská ul. č. 2 - Niťová ul. č. 1.
 2. Oprava a vybudovanie nových chodníkov v rámci mestskej časti, konkrétne vybudovanie nového chodníka medzi Zálužickou ul. a budovou VD Úsvit a na samotnej Zálužickej ulici.
 3. Výstavba polyfunkčného objektu „SOFORA" na križovatke Záhradnícka - Svätoplukova - Kvačalova - pripomienky a námietky ku stavbe.
 4. Zámer výstavby parkoviska na detskom ihrisku vo vnútrobloku ulíc Oravská - Košická 10 až 18- Tekovská nová 3 až 7 a Tekovská stará 2 až 6 podzemnú garáž na mieste detského ihriska.
 5. Zámer výstavby parkoviska v južnej časti vnútrobloku ulíc Trenčianska, Spišská, Liptovská..

A.2 Návrhy a podnety členov komisie

 1. Rokovací poriadok Komisie ÚPŽP a D.

B. Materiály referátov Miestneho úradu

 1. Materiál do MZ: Záverečný účet - výročná správa o hospodárení.
 2. Materiál do MZ: Návrh na 1. zmenu rozpočtu.
 3. Návrh na prerokovanie protestu prokurátora.
 4. Návrh VZN o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území MČ Bratislava - Ružinov.

C. Územnoplánovacia dokumentácia: Územné plány zón

 1. Prehľad o stave pripravovaných územných plánov zón. Prizvaný Ing. arch. B. Kaliský.
 2. Informácia o uznesení Miestneho zastupiteľstva začať obstarávanie ÚPN - Z Pošeň.
 3. Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok uplatnených pri prerokovaní Návrhu zadania Územného plánu zóny Cvernovka v MČ Bratislava - Ružinov. Oboznámenie sa s materiálom v príprave, pre budúce schválenie zadania územného plánu v miestnom zastupiteľstve.
  Prizvaná odborne spôsobilá osoba v obstarávaní a spracovateľ územného plánu zóny.

D. Investičné zámery

 1. Urbanistická štúdia Bajkalská - areály spoločnosti Reality Development a.s.: ozrejmenie stavu v súvislosti s už vydanými vyjadreniami mestskej časti (informovanie komisie). Prizvaný zástupca investora.
 2. Prima Park II. Etapa - investičný zámer, spoločnosť Cresco Invest Group s.r.o. Prizvaný zástupca investora.
 3. Investičný zámer výstavby novostavby bytového domu na Šumavskej ulici č. 35, názov stavby „Bytový dom na Šumavskej ul.".
 4. Investičný zámer výstavby novostavby bytového domu na Liptovskej ul. č. 40, názov stavby „Bytový dom LPTV".
 5. Investičný zámer - zastavovacia štúdia rodinných domov v lokalite Na piesku, názov stavby „Rodinné domy Na piesku, Bratislava - Ružinov".

E. Materiály Miestnej rady

F. Rôzne

 1. Informácia o ohliadke výstavby nájomných bytov spoločnosti Soravia.
 2. Informácia zo zasadnutia Miestnej rady.

Predpokladaný časový harmonogram jednotlivých bodov:

Body v časti A.1 od 16:00 do 17:00 hod
Body v časti A.2 od 17:00 do 17:30 hod
Body v časti B. od 17:30 do 18:30 hod
Body v časti C. od 18:30 do 20:00 hod
Body v časti D, E, F. od 20:00 hod