Komisia pre posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania, športu, kultúry, sociálnej oblasti a životného prostredia - grantová komisia (2014-2018)

Zasadnutie: 12.02.2015

Program

  1. Prerokovanie VZN č.17/2001 o používaní symbolov a o oceňovaní občanov mestskej časti
  2. Prerokovanie termínov zasadnutí grantovej komisie
  3. Prerokovanie poslanecký prieskum
  4. Prerokovanie návrhu Štatútu, Rokovacieho poriadku grantovej komisie a pracovnej skupiny + kritériá grantového systému
  5. Rôzne