Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (2014-2018)

Zasadnutie: 10.02.2015

Program

  1. Otvorenie
  2. Odsúhlasenie rokovacieho poriadku komisie
  3. Prerokovanie podnetu od občanov na činnosť komisie územného plánovania, životného prostredia a dopravy (pán Guldan)
  4. Rôzne