Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (2014-2018)

Zasadnutie: 19.01.2015

Program

  1. Otvorenie
  2. Vyhodnotenie podaní „Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu
  3. Návrh a odsúhlasenie rokovacieho poriadku komisie
  4. Návrh a odsúhlasenie termínov zasadnutí komisie
  5. Rôzne