Úradná tabuľa: Oznamy

8.8.2019

do 30.09.2019

Oznámenie o začatí obstarávania - Územný plán zóny Zlaté piesky, záhradkárska osada

Prílohy:

8.8.2019

do 30.09.2019

Oznámenie o začatí prerokovania Návrhu zadania ÚPZ Pálenisko – Prístav Bratislava

Prílohy:

8.8.2019

do 20.09.2019

Oznam o začatí verejného prerokovania územnoplánovacieho podkladu

Exnárova ulica - Východ

Prílohy:

15.4.2019

do 31.12.2019

Správa o prevádzke a kontrole - OLO

Prílohy:

13.7.2018

Oznámenie o podávaní návrhov verejného ocenenia

Značka: oznamy

Formulár pre návrh na udelenie verejného ocenenia. Ocenení môžu byť občania, ktorí svojou...

24.4.2018

Rozhodnutie Šenelj Beljuli

Značka: OÚ-BA-OSZP3-2018/9717/HEL

1.6.2017

Rozhodnutie o nariadení vykonať technickú kontrolu pravidelnú mimo ustanovených lehôt_ Miroslav Ersepka

Značka: OU-BA-OCDPK1-2017/009536

26.4.2017

Oznámenie - Začatie správneho konania vo veci nariadenia vykonať technickú kontrolu pravidelnú mimo ustanovených lehôt-Kristián Matúš

Značka: OU-BA-OCDPK1-2017/011336-8/PIN

3.4.2017

Upovedomenie o začatí konania - Miroslav Esepka

Značka: OU-BA-OCDPK1-2017/077915

3.4.2017

Rozhodnutie o ustanovení opatrovníka - Miloš Baláž

Značka: OU-BA-OCDPK1-2017/005080