Vraky a opustené vozidlá

Vraky  - vozidlá bez evidenčného čísla. Mestská časť Bratislava – Ružinov je povinná zabezpečiť odstránenie starého vozidla, ktoré je odpadom z miestnej komunikácie III. a IV. triedy alebo verejného priestranstva v správe mestskej časti, na ktorom poškodzuje alebo ohrozuje životné prostredie, ak si túto povinnosť nesplní držiteľ starého vozidla, a to odovzdaním starého vozidla na určené parkovisko  , resp. zabezpečuje odstránenie so súhlasom vlastníka nehnuteľnosti odstránenie starého vozidla.Na takéto vozidlá mestská časť umiestňuje  výzvu na odstránenie vozidla v lehote 60 dní v zmysle § 67 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch. V zmysle uvedeného zákona je možné výzvu vylepiť iba na osobné vozidlá a nákladné vozidlá s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou do 3 500kg. V prípade, že majiteľ nerešpektuje výzvu, bude vozidlo odstránené na určené parkovisko.

Dlhodobo odstavené vozidlá - dlhodobo odstavené vozidlá, ktoré majú evidenčné číslo, ale nemajú platnú STK a EK.

Samospráva ani mestská polícia nie sú oprávnené skúmať platnosť technickej či emisnej kontroly. Vozidlá s EČV, ktoré nemajú platné tieto kontroly by mali riešiť pri dopravných kontrolách príslušníci štátnej polície, resp. dlhodobo odstavené vozidlá, ktoré  majú evidenčné číslo (EČV) sú v kompetencii Okresného úradu - odbor pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, ktorému sú takéto nálezy a podnety postúpené na priame vybavenie.


Kontakt:
Ing. Ľubomír Holík
Telefón: +421 2 48284280
Email: lubomir.holik@ruzinov.sk

Súbory na stiahnutie