Verejná zeleň

Mestská časť Bratislava–Ružinov sa stará o verejnú zeleň a o zeleň pri komunikáciách III. a IV. triedy, ktorú jej zverilo do správy Hlavné mesto SR Bratislava v zmysle Štatútu Hl. m. SR Bratislavy. Túto činnosť na základe zmluvy vykonáva Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb a.s.

Zeleň tvoria trávniky, stromy, kríkové porasty, živé ploty a ruže.

Starostlivosť o zeleň zahŕňa predovšetkým:

  • jarné a jesenné vyhrabávanie a kosenie trávnikov,
  • rez stromov a kríkov,
  • výrub stromov,
  • rez živých plotov,
  • jarné odhrnutie, rez, okopanie a jesenné nahrnutie ruží,
  • čistenie plôch zelene, t. j. zber nezáhradného odpadu.

Práce sú vykonávané v súlade s VZN č. 8/1993 hl. m. SR Bratislavy o starostlivosti o verejnú zeleň, vyhláškou MŽP SR č. 492/2006 Z. z. a ďalšími príslušnými legislatívnymi predpismi.

Harmonogram prác