Príspevok pri narodení dieťaťa

Poskytovanie príspevku pri narodení dieťaťa upravuje VZN č. 13/2016 o poskytovaní nenávratných jednorazových finančných príspevkov obyvateľom mestskej časti Bratislava-Ružinov v čase hmotnej núdze, náhlej núdze, pri poskytovaní finančného príspevku na zabezpečovanie spoločného stravovania nepracujúcich dôchodcov a o iných finančných príspevkoch. 

 

Oprávnenou osobou na poskytnutie príspevku je 

 • matka, ktorá dieťa porodila a má trvalý pobyt v Mestskej časti Bratislava-Ružinov
 • otec dieťaťa s trvalým pobytom v Mestskej časti Bratislava-Ružinov, ak matka dieťaťa zomrela alebo po matke dieťaťa bolo vyhlásené pátranie, alebo dieťa bolo zverené do výchovy otca na základe právoplatného rozhodnutia súdu
 • osoba s trvalým pobytom v MČ Bratislava-Ružinov, ktorá prevzala dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozsudku súdu alebo príslušného orgánu v zmysle ustanovení zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine v znení platných predpisov.

 

 • V súlade s uznesením Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Ružinov, ktorým bol schválený rozpočet pre príslušný rozpočtový rok môže mestská časť priznať v danom rozpočtovom roku oprávnenej osobe príspevok pri narodení dieťaťa na základe písomnej žiadosti oprávnenej osoby o poskytnutie príspevku pri narodení dieťaťa. 
 • Spolu so žiadosťou o priznanie príspevku pri narodení dieťaťa je oprávnená osoba povinná priložiť všetky dokumenty preukazujúce oprávnenosť a opodstatnenosť poskytnutia príspevku, najmä rodný list dieťaťa.
 • Príspevok na to isté dieťa môže byť poskytnutý iba raz. Ak sa súčasne narodí viac detí, príspevok môže byť poskytnutý na každé dieťa. Nárok na príspevok zaniká uplynutím šiestich mesiacov odo dňa narodenia dieťaťa.
 • Jednorazový finančný príspevok môže byť poskytnutý oprávnenej osobe, ktorá nemá záväzky a dlhy voči mestskej časti, resp. má dohodnutý splátkový kalendár na splatenie záväzkov a dlhov a tento dodržiava pravidelnými splátkami.
 • Na konanie o poskytnutie príspevku pri narodení dieťaťa sa primerane použijú všeobecné predpisy o správnom konaní.
 • Výška príspevku pri narodení dieťaťa pre príslušný rozpočtový rok bude určená rozhodnutím starostu Mestskej časti Bratislava - Ružinov v súlade so schváleným rozpočtom MČ Bratislava-Ružinov a príslušnou rozpočtovou položkou.
 • V roku 2018 bola výška príspevku 70 eur, v rozpočte na rok 2019 bolo schválené jeho navýšenie na 110 eur. 
 • Pri neprevzatí príspevku do 30 dní odo dňa doručenia výzvy zaniká nárok na jeho vyplatenie pre daný kalendárny rok.

 

 

Kontakt: Referát sociálnych služieb
Nataša Horváthová, tel.: +421 2 48284551, email: natasa.horvathova@ruzinov.sk


 

Dôležité kontakty
Tlačivá