Príspevok na dopravu

Na území Ružinova žije 17534 seniorov. V rámci rozširovania sociálnej pomoci svojim občanov MČ Ba-Ružinov s účinnosťou od 1.7. 2018 začína poskytovať nový typ finančného príspevku na dopravu.
Príjímateľom príspevku môžu byť občania, ktorí sú poberateľmi starobného alebo invalidného dôchodku alebo majú uzatvorenú zmluvu o poskytovaní sociálnej služby v dennom stacionári na území Bratislavy, Títo občania nie sú trvale odkázaní na prepravnú službu ani na príspevok na dopravu z UPSVaR

Nová úprava pomoci konkrétnej komunite starobných a invalidných dôchodcov vyplýva z pretrvávajúceho záujmu MČ Bratislava-Ružinov skvalitniť transport do zdravotníckych zariadení a ako aj zvýšiť dostupnosť sociálnej služby v denných stacionároch.

Výška príspevku na dopravu podľa mesačného príjmu občana

Mesačný príjem oprávneného občana /€ Výška príspevku na dopravu/ jedna jazda/€
I. do 305,0 3,00
II. od 305,01 - 415,0 2,50
III. nad 415,01 2,00

Žiadosť sa podáva na Miestnom úrade.
Bližšie podrobnosti sa nachádzajú v Zásadách o poskytovaní finančného príspevku na dopravu
pre obyvateľov mestskej časti Bratislava-Ružinov

Dôležité kontakty
Tlačivá
Súbory na stiahnutie