Opatrovateľská služba

  • Zhoršila sa vaša mobilita, zdravotný stav, deti sú celý deň v práci a vy chcete mať zabezpečený sociálny komfort? Pomôže vám domáca opatrovateľská služba.
  • Mestská časť Bratislava-Ružinov  poskytuje domácu opatrovateľskú službu prostredníctvom Domova dôchodcov Pažítková 2 - www.ddpazitkova.sk
  • Opatrovateľky chodia priamo do domácnosti poskytovať sociálnu službu občanom s minimálnym stupňom odkázanosti II. 
  • Domáca opatrovateľská služba znamená pomoc v domácnosti, nákupy, dohľad, doprovod k lekárovi, dovoz obeda v určené dni do domácnosti, pomoc pri osobnej hygiene, pomoc pri stravovaní a pod. 

Ako vybaviť domácu opatrovateľskú službu? 

  • záujemca si podá na miestny úrad žiadosť o posúdenie o odkázanosti na sociálnu službu
  • v prípade záujmu o opatrovateľskú službu poskytovanú Domovom dôchodcov na Pažítkovej ulici občan s právoplatným rozhodnutím o odkázanosti na sociálnu službu kontaktuje priamo Domov dôchodcov na Pažítkovej ulici 2 ohľadne zabezpečenia a poskytnutia opatrovateľskej služby
  • v prípade poskytovania opatrovateľskej službu občan ako prijímateľ sociálnej služby uzatvára s Domovom dôchodcov zmluvu 
  • Postup pri vybavení odkázanosti na sociálnu službu

Priemerné ekonomické oprávnené náklady za rok 2017

Kontakt: 
Domov dôchodcov 
Pažítková 2 
Tel.:+421 2 433 390 45, +421 905 735 696 (koordinátor opatrovateľskej služby)
Web: www.ddpazitkova.sk

Tlačivá