Kontakty

Oddelenie vnútornej správy

Ing. Zdenek Císar

Pozícia: vedúci oddelenia
Telefón: +421 2 48284222
Email:
Miestnosť: 206

Soňa Zátopková

Telefón: +421 2 48284251
Email:
Miestnosť: 206

Katarína Uhrinčatová

Telefón: +421 2 48284251
Email:
Miestnosť: 206

Informácie

 • spracováva kompletnú agendu súvisiacu s dodávkou energií, vody, plynu, odvozu a likvidácie komunálneho odpadu, prevádzkovaním kotolní, kontrolou - revíziami zariadení a ďalšími službami spojenými s užívaním objektov úradu,
 • pripravuje podklady pre realizáciu verejných obstarávaní súvisiacich so zabezpečením dodávok prác, služieb a tovarov pre administratívu a objekt miestneho úradu v priamej kompetencii odboru majetkového,
 • vykonáva organizáciu, plánovanie, zadávanie opráv, prác a úloh pre údržbára súvisiacich s realizáciou drobných opráv, odstraňovaním drobných porúch v objekte úradu,
 • uskutočňuje drobné opravy a odstraňovanie drobných havárií a porúch v oblasti elektroinštalácie, vodoinštalácie, v objekte úradu,
 • vykonáva nákup drobných tovarov a predmetov prevádzkového charakteru a vyúčtovanie hotovosti,  v priamej pôsobnosti odboru majetkového,
 • uskutočňuje dopravu osôb a prepravu nákladu, prevádzku všetkých služobných motorových vozidiel, kontrolu technického stavu a odstraňovanie porúch,
 • vykonáva riadny technický stav vozového parku, dbá o jeho úsporné využívanie a vedie s tým súvisiacu agendu,
 • vedie kompletnú evidenciu o dopravných prostriedkoch vrátane ich príslušenstva,
 • vyúčtováva schválené cestovné príkazy, 
 • materiálno-technicky zásobuje prevádzky miestneho úradu a administratívy úradu a riadne uskladňuje materiál a uskutočňuje jeho výdaj, použitie a evidenciu spotreby v súlade s rozpočtovými pravidlami, 
 • pre pracoviská miestneho úradu zabezpečuje dodávku novín, časopisov, vestníkov a odbornej literatúry podľa pokynov prednostu, 
 • vedie evidenciu zakúpenej literatúry v pôsobnosti odboru majetkového,
 • eviduje hnuteľný majetok a vykonáva vyraďovanie a likvidáciu prebytočného a neupotrebiteľného majetku v pôsobnosti odboru majetkového,
 • uskutočňuje dodávateľsky upratovacie služby v objekte úradu a v rámci rozpočtovaných finančných prostriedkov,
 • pripravuje a riadi inventarizácie majetku v pôsobnosti majetkového odboru,
 • pripravuje podklady pre realizáciu verejného obstarávania tonerov, dodávky multifunkčných (veľkokapacitných) zariadení, zariadení, mobilných a pevných telefonických služieb, servisu a prevádzky telefonickej ústredne,
 • uskutočňuje dodávateľsky prevádzku elektronického zabezpečovacieho systému, jeho údržbu a kontroluje pripojenie na monitorovacie centrá polície, analýzu záznamov a výstupov technickej ochrany a navrhuje opatrenia,
 • v období prípravy a realizácie volieb a referend uskutočňuje priestorové a materiálno – technické vybavenie pre výkon volieb a referend,
 • personálne zabezpečuje prípravu volebných miestností,
 • technicky zabezpečuje telefonické spojenie počas priebehu volieb alebo referend,
 • realizuje fyzickú prípravu, rozdelenie a distribúciu hlasovacích lístkov na volebné okrsky a z volebných okrskov,
 • uskutočňuje personálne obsadenie vodičov pre okrsky, následné zúčtovanie nákladov na prepravu,
 • zabezpečuje občerstvenie a stravné lístky pre členov komisií, zapisovateľov a členov volebného štábu.