Kontakty

Oddelenie účtovníctva a konsolidácie

Mgr. Marta Slobodová

Pozícia: vedúca oddelenia
Telefón: +421 2 48284311
Email:
Miestnosť: 306

Emílie Sihelníková

Telefón: +421 2 48284244
Email:
Miestnosť: 306

Marta Sláviková

Telefón: +421 2 48284259
Email:
Miestnosť: 305

Informácie

 • účtuje v systéme podvojného účtovníctva na akruálnom princípe,
 • komplexne zabezpečuje agendu účtovníctva a účtovného výkazníctva miestneho úradu,
 • priebežne účtuje účtovné prípady o: 
 • stave a pohybe majetku (aktíva),
 • stave a pohybe záväzkov (pasíva) a pohľadávok,
 • rozdiele majetku a záväzkov,
 • výnosoch,
 • nákladoch,
 • príjmoch,
 • výdavkoch,
 • výsledku hospodárenia miestneho úradu
 • zabezpečuje a koordinuje inventarizáciu majetku miestneho úradu a zriadených organizácií, 
 • zostavuje účtovnú závierku za účtovnú jednotku (miestneho úradu) ako celok,
 • zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku, ktorá poskytuje informácie o konsolidovanom celku,
 • zabezpečuje vypracovanie výročnej správy k individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierke.