Kontakty

Oddelenie právnych služieb

Mgr. Peter Florek

Telefón: +421 2 48284314
Email:
Miestnosť: 210

Zuzana Kudzbelová

Telefón: +421 2 48284156
Email:
Miestnosť: 207

JUDr. Monika Cibulková

Telefón: +421 2 48284218
Email:
Miestnosť: 209

JUDr. Richard Dantsits

Telefón: +421 2 48284314
Email:
Miestnosť: 210

Mgr. Peter Kopún

Telefón: +421 2 48284505
Email:
Miestnosť: 214

Informácie

 • vedie register všetkých zmlúv uzatvorených Mestskou časťou s výnimkou zmlúv uzatváraných podľa Zákonníka práce,
 • vyjadruje sa ku zmluvám a k iným právnym dokumentom, resp. ich návrhom za mestskú časť a zodpovedá za právnu stránku zmlúv uzatváraných mestskou časťou, prípadne rozpočtovými alebo príspevkovými organizáciami mestskej časti,
 • posudzuje vnútorné právne normy mestskej časti ako napr. pokyny, smernice, príkazy, všetky poriadky miestneho úradu, napr. organizačný, pracovný, podpisový a pod.,
 • vyjadruje sa, posudzuje a spolupracuje s odbornými útvarmi pri tvorbe, zmene a zrušení všeobecne záväzných nariadení mestskej časti, resp. pripravuje podklady k návrhom (tvorbe) všeobecne záväzných nariadení,
 • zastupuje mestskú časť v konaniach pred súdmi v občianskoprávnych sporoch, v obchodnoprávnych sporoch, v pracovnoprávnych sporoch,
 • zastupuje mestskú časť v konaniach pred orgánmi činnými v trestnom konaní, pred správnymi orgánmi a pred inými orgánmi,
 • zastupuje mestskú časť v právnom styku so správnymi orgánmi a organizáciami,
 • zastupuje mestskú časť pred orgánmi prokuratúry a orgánmi Policajného zboru,
 • vypracováva návrhy žalôb a vedie evidenciu súdnych sporov,
 • uplatňuje vymáhania úhrad pohľadávok u právnických a fyzických osôb súdnou  cestou na základe podkladov príslušných odborov a samostatných oddelení miestneho úradu,
 • vedie správne konania a vydáva rozhodnutia mestskej časti podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, o uložení pokút v zmysle platných právnych predpisov, okrem správnych konaní súvisiacich so zákonom č. 50/1971 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,
 • zabezpečuje a koordinuje činnosti mestskej časti spojené s priestupkovým konaním podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov vrátane vydávania rozhodnutí v takýchto konaniach (okrem priestupkového konania súvisiaceho so zákonom č. 50/1971 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)  v znení neskorších predpisov),
 • poskytuje právne poradenstvo vo vymedzenej oblasti na úrovni zamestnávateľa, príp. rozpočtových a príspevkových organizácií mestskej časti,
 • vybavuje žiadosti o informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a pripravuje podklady za mestskú časť v súlade s týmto zákonom pre stanoviská, na základe pokynu vedúceho odboru, prednostu alebo starostu,
 • vypracováva stanoviská k zákonom podľa potreby Miestneho úradu, prípadne vydáva usmernenia k zákonom podľa požiadaviek Miestneho úradu, resp. starostu,
 • pripravuje podklady do príslušných orgánov mestskej časti, na poradu vedenia, do miestnej rady, do jednotlivých komisií miestneho zastupiteľstva mestskej časti a tiež do samotného Miestneho zastupiteľstva mestskej časti,
 • pripravuje právne analýzy, stanoviská a vyjadrenia,
 • pripravuje právne podania v civilnom súdnom konaní, v správnom súdnom konaní, v trestnom konaní a v exekučnom konaní,
 • plní ďalšie úlohy podľa pokynov nadriadeného.