Kontakty

Oddelenie personalistiky a miezd

Ing. Eva Kaiserová

Telefón: +421 2 48284177
Email:
Miestnosť: 102

Bc. Dagmar Záňová

Telefón: +421 2 48284224
Email:
Miestnosť: 101

Michal Szabo

Telefón: +421 2 48284225
Email:
Miestnosť: 101

Informácie

 • je v priamej riadiacej pôsobnosti prednostu,
 • zabezpečuje v celom rozsahu pracovno-právnu agendu zamestnancov mestskej časti súvisiacu s uzatváraním a rozväzovaním pracovného pomeru, vedie osobnú agendu zamestnancov mestskej časti,
 • pripravuje odborné stanoviská týkajúce sa zložitých alebo sporných otázok pracovno-právnej problematiky,
 • podieľa sa na príprave a pripomienkovaní interných právnych predpisov zamestnávateľa,
 • z odborného hľadiska posudzuje zaradenie zamestnancov mestskej časti a riaditeľov zriadených organizácií do tarifných tried a stupňov podľa platového poriadku,
 • vypracováva rozhodnutia o priznaní platu zamestnancom mestskej časti a riaditeľom zriadených organizácií,
 • realizuje platné uznesenia miestneho zastupiteľstva v oblasti platových náležitostí starostu a miestneho kontrolóra,
 • metodicky usmerňuje organizácie zriaďované mestskou časťou v oblasti personalistiky a miezd,
 • vedie agendu evidencie dochádzky, práceneschopnosti, ošetrenie chorého člena rodiny, materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky zamestnancov mestskej časti, agendu súvisiacu s dovolenkou na zotavenie, pracovným voľnom, náhradným voľnom, voľnom vyplývajúcim z kolektívnej zmluvy a povoľovaním zmien a úprav pracovného času a dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,
 • na požiadanie zabezpečuje vypracovanie posudkov o pracovnej činnosti a vydáva potvrdenia o pracovných pomeroch,
 • zabezpečuje organizáciu pri  vzdelávacích aktivitách zamestnancov mestskej časti,
 • zabezpečuje komplexnú agendu dôchodkového zabezpečenia, vedie evidenciu pracujúcich dôchodcov,
 • vypracováva plán práce a miezd miestneho úradu a zodpovedá za čerpanie miezd v zmysle odmeňovacieho poriadku,
 • zabezpečuje spracovávanie agendy domácich a zahraničných služobných ciest starostu a zamestnancov mestskej časti,
 • pripravuje podklady pre kolektívne vyjednávanie a pripomienkuje návrh kolektívnej zmluvy,
 • vystavuje identifikačné karty zamestnancov mestskej časti,
 • vedie evidenciu rekreačných poukazov.