Kontakty

Oddelenie overovania podpisov

Helena Csóková

Pozícia: osvedčovacia agenda
Telefón: +421 2 48284466
Email:
Miestnosť: 17

Mária Bližňáková

Pozícia: osvedčovacia agenda
Telefón: +421 2 48284466
Email:
Miestnosť: 17

Informácie

  • vykonáva činnosť overovania podpisov v súlade so zákonom č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách Obvodnými úradmi a obcami v znení neskorších predpisov, s oznámením MZV SR č. 251/1995 Z. z. o uzavretí zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o úprave niektorých otázok na úseku matrík a štátneho občianstva, so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zmysle neskorších predpisov, so zákonom č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  • vykonáva overovanie podpisov a listín pre všetky stránky,
  • vykonáva overovanie podpisov v nemocniciach, domovoch soc. služieb,  bytoch občanov v pôsobnosti Ružinova – doklady len na sociálny účel,
  • vykonáva overovanie podpisov a listín pre odbory, oddelenia úradu,
  • vykonáva overovanie podpisov a listín- podľa § 4 ods.1 písm. a) Zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je oslobodená od povinnosti platiť správne poplatky – platí pre ministerstvá, školy, štátne úrady.