Kontakty

Oddelenie kontroly

Bc. Martina Eleková

Telefón: +421 2 48284257
Email:
Miestnosť: 319

Ing. Juraj Čupka

Telefón: +421 2 48284363
Email:
Miestnosť: 320

Ing. Mária Rintelová

Telefón: +421 2 48284257
Email:
Miestnosť: 318

Informácie

  • zabezpečuje vedenie agendy evidencie sťažností a petícií občanov (ďalej "sťažnosti"),
  • spracováva závery odpovedí z vykonaných prešetrení konkrétnych sťažností,
  • vypracováva podľa potreby správy a materiály na rokovanie miestnej rady a miestneho zastupiteľstva z oblasti prešetrovania a vybavovania sťažností spolu s návrhom opatrení na zamedzenie negatívneho vývoja,
  • spolupracuje s odbornými útvarmi miestneho úradu, organizáciami zriadenými Miestnym zastupiteľstvom a príslušnými orgánmi štátnej správy vo veci prešetrovania sťažností. Na základe zistených skutočností predkladá návrhy opatrení,
  • vo vybraných prípadoch vyčlenených osobitným predpisom vykonáva miestne zisťovanie a obhliadky na základe podaní občanov, vrátane návrhov na odstránenie príčin a vykonanie nápravy,
  • polročne spracováva rozbor o prijímaní a vybavovaní sťažností občanov s tým, že v polročnom a ročnom termíne bude obsahovať analyticky rozbor,
  • na požiadanie spracováva informačnú analytickú správu o zložitých prípadoch sťažností a túto spolu s návrhom riešenia predkladá starostovi na rokovanie porady vedenia,
  • metodicky usmerňuje a kontroluje vybavovanie sťažností doručené na miestny úrad.