Kontakty

Oddelenie investičné

PhDr. Vladimír Gašperák

Pozícia: vedúci oddelenia
Telefón: +421 2 48284167
Email:
Miestnosť: 10

Ing. Lubomír Holík

Telefón: +421 2 48284472
Email:
Miestnosť: 301

Ing. Vladimír Lištiak

Telefón: +421 2 48284472
Email:
Miestnosť: 301

Ing. Danica Čupková

Telefón: +421 2 48284159
Email:
Miestnosť: 218

Ing. Jana Jurkovičová

Telefón: +421 2 48284473
Email:
Miestnosť: 218

Informácie

 • je v priamej riadiacej pôsobnosti prednostu,
 • vykonáva prípravu, realizáciu a ukončenie rekonštrukcii a výstavby inžinierskych stavieb v zmysle investičného plánu mestskej časti,
 • plní funkciu investora na stavby - inžinierske a pozemné,
 • koordinuje prípravu a realizáciu investičnej výstavby na území mestskej časti z kapitálových výdavkov rozpočtu mestskej časti príp. iných poskytovateľov,
 • vykonáva prípravu a realizáciu opráv pozemných komunikácií, bezbariérových úprav chodníkov, priechodov pre chodcov a obdobných stavieb a ich častí financovaných z bežných výdavkov rozpočtu mestskej časti určených na tieto činnosti,
 • zabezpečuje komplexne činnosti súvisiace s prípravou a realizáciou výstavby, modernizácie, rekonštrukcie a prestavby prostredníctvom stavebných organizácií,
 • plní funkciu investora, dozoru a odberateľa stavieb realizovaných stavebnými organizáciami,
 • zabezpečuje vstupné údaje pre prípravu realizácie stavieb a komplexne podklady pre spracovanie projektových dokumentácií,
 • zadáva, koordinuje a kontroluje spracovanie projektových dokumentácií,
 • zabezpečuje inžiniersku činnosť pri povoľovaní stavieb,
 • zabezpečuje prípravu, organizáciu a realizáciu výberových konaní pre výber spracovateľa projektových dokumentácií a dodávateľa stavby v pôsobnosti investičného oddelenia,
 • zabezpečuje výkon stavebného dozoru na stavbách v rámci investičného plánu mestskej časti aj pre iné odbory.