Kontakty

Oddelenie hospodárskej správy

Ing. Andrea Švecová

Pozícia: vedúca oddelenia
Telefón: +421 2 48284268
Email:
Miestnosť: 202

Ing. Danica Čupková

Telefón: +421 2 48284159
Email:
Miestnosť: 319

Ing. Jana Jurkovičová

Telefón: +421 2 48284473
Email:
Miestnosť: 320

Ing. Babeta Dmitrieva

Telefón: +421 2 48284272
Email:
Miestnosť: 205

Informácie

 • zabezpečuje činnosti popísané nižšie v texte v objektoch, budovách a zariadeniach vo vlastníctve alebo v správe mestskej časti – MŠ, ZŠ, v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov (detské jasle), bytoch a nebytových priestoroch, mimo školských dvorov a hracích prvkov, záhrad, parkov a hracích prvkov a chodníkov a ciest v nich umiestnených, voľných priestranstiev,
 • uskutočňuje komunikáciu s dodávateľmi energií, vody, plynu, komunikačných služieb a podieľa sa na optimalizácii ich spotreby a jednotkových cien pre objekty  a zariadenia  mestskej časti, v pôsobnosti odboru majetkového,
 • spracováva kompletnú agendu súvisiacu s dodávkou energií, vody, plynu, odvozu a likvidácie komunálneho odpadu, prevádzkovaním kotolní, kontrolou – revíziami zariadení a ďalšími službami spojenými s užívaním priestorov, mimo objektov s právnou subjektivitou, v pôsobnosti odboru majetkového,
 • pripravuje podklady pre realizáciu verejných obstarávaní súvisiacich so zabezpečením dodávok prác, stavebných prác, služieb a tovarov pre objekty vo vlastníctve alebo v správe mestskej časti, v kompetencii odboru majetkovéh v rámci pridelených rozpočtových finančných prostriedkov,
 • pripravuje plány a realizáciu periodických kontrol (revízie technologických zariadení, revízie elektrických zariadení a elektrospotrebičov) nehnuteľného majetku a ich vybavenia, vrátane návrhov na ich optimálne využívanie, mimo CO krytov a objektov s právnou subjektivitou, v pôsobnosti odboru majetkového,
 • pripravuje technické podklady pre vypracovanie zmlúv o nájme nehnuteľného majetku, zariadení, ako aj dodávateľských  a odberateľských zmlúv na dodávku prác, služieb, energií, v objektoch v pôsobnosti odboru majetkového, v rámci rozpočtovaných finančných prostriedkov,
 • uskutočňuje prípravu plánu bežného rozpočtu za odbor majetkový a následne
 • sleduje a dodržiava jeho plnenie ako aj čerpanie v súlade s rozpočtovými pravidlami,
 • zabezpečuje dodávateľsky opravu, údržbu, odstraňovanie  porúch,  havárií na a v určených bytoch a nebytových priestoroch, objektoch a budovách, na technických a technologických zariadeniach vo vlastníctve alebo v správe mestskej časti, ktoré sú súčasťou bytov,
 • vykonáva dohľad nad obstaraním, nákupom, dovozom a inštaláciou technických a technologických zariadení a vybavenia pre objekty v pôsobnosti odboru majetkového,
 • vykonáva základné technické posúdenie opráv menšieho charakteru, v objektoch v priamej pôsobnosti odboru majetkového,
 • zabezpečuje správu a údržbu nebytových priestoroch na Haburskej 2, Banšelovej 4 a Mesačnej 12,
 • pripravuje podklady pre verejné obstarávanie na projektovú dokumentáciu k rekonštrukciám a na zhotoviteľov prác pre rekonštrukcie bytov, nebytových priestorov, objektov, budov a zariadení v pôsobnosti odboru majetkového,
 • uskutočňuje nákup vybavenia bytu pri skončení životnosti daného majetku,
 • vypracováva kompletnú dokumentáciu v rámci riešenia procesu investičného zámeru (materiál do porady vedenia, miestnej rady, komisií, miestneho zastupiteľstva),
 • komunikuje a spolupracuje s projektantom, zhotoviteľmi, stavebným dozorom a ostatnými dodávateľmi v rámci realizácie stavebných prác.