Kontakty

Oddelenie dopravy

Ivana Hiebschová

Pozícia: vyhradené parkovanie
Telefón: +421 2 48284207
Email:
Miestnosť: A10

Mgr. Edita Ferenczyová, MBA

Pozícia: vyhradené parkovanie
Telefón: +421 2 48284408
Email:
Miestnosť: A12

Ing. Tatiana Spišáková

Pozícia: vyhradené parkovanie
Telefón: +421 2 48284424
Email:
Miestnosť: A12

Oľga Kralovičová

Pozícia: vyhradené parkovanie
Telefón: +421 2 48284428
Email:
Miestnosť: A12

Ing. Marián Horváth

Telefón: +421 2 48284421
Email:
Miestnosť: A11

Mgr. Viera Krajčovičová

Telefón: +421 2 48284421
Email:
Miestnosť: A11

Ing. Vladimíra Koláčková

Telefón: +421 2 48284207
Email:
Miestnosť: A10

Alena Somogyiová

Telefón: +421 2 48284429
Email:
Miestnosť: A11

Informácie

 • preberá pôsobnosť cestného správneho orgánu vo veciach miestnych komunikácií  III. a IV. triedy,
 • povoľuje vyhradené parkoviská na miestnych komunikáciách III. a IV. triedy a na pozemkoch v správe mestskej časti,
 • vydáva rozhodnutie o pripojení pozemných komunikácií na miestne komunikácie III. a IV. triedy, zriaďovaní, úpravách alebo zrušení vjazdov z miestnych komunikácií III. a IV. triedy na susedné nehnuteľnosti,
 • vydáva záväzné stanovisko k pripojeniu pozemných komunikácií na miestne komunikácie III. a IV. triedy a zriaďovaniu vjazdov z miestnych komunikácií III. a IV. triedy na susednú nehnuteľnosť v rámci územného konania,
 • vykonáva štátny odborný dozor nad miestnymi komunikáciami III. a IV. triedy a účelovými komunikáciami,
 • vykonáva správu miestnych komunikácií III. a IV. triedy vo vlastníctve Bratislavy, rozhoduje o uzávierke miestnych komunikácií III. a IV. triedy, obchádzke a odklone,
 • povoľuje zvláštne užívanie miestnej komunikácie III. a IV. triedy a účelových komunikácií (rozkopávkové práce, zaujatia verejného priestranstva),
 • stanovuje podmienky pre uvedenie miestnej komunikácie III. a IV. triedy a účelovej komunikácie do pôvodného stavu (odstránenie havarijného stavu)
 • vydáva povolenia na vykonávanie rozkopávkových prác a zaujatí verejného priestranstva,
 • spracováva návrhy o rozsahu potrebných úprav miestnych komunikácií III. a IV. triedy,
 • vypracováva projekty organizácie dopravy,
 • koordinuje spracovanie dopravných štúdií a projektov organizácie dopravy,
 • spracováva návrhy na zmeny dopravného systému mestskej časti,
 • zabezpečuje správu dopravného značenia na miestnych komunikáciách III. a IV. triedy,
 • vypracováva stanoviská k projektovým dokumentáciám vo všetkých úrovniach z hľadiska dopravy a všetkých druhov inžinierskych stavieb (dopravné stavby a technická infraštruktúra) a stavebných úprav iných investorov,
 • vypracováva stanoviská z hľadiska cestného správneho orgánu pre: územné a  stavebné konanie, odňatie poľnohospodárskej pôdy, predaje pozemkov, prenájmy, zverenia,
 • pripravuje stanoviská mestskej časti ku koncepčným a strategickým materiálom mestskej časti v oblasti dopravy a parkovacej politiky,
 • vydáva stanoviská k investičnému zámeru z hľadiska záujmov cestného správneho orgánu,
 • zabezpečuje oblasť cyklodopravy a cyklovýchovy na území mestskej časti,
 • zabezpečuje výberové konania pre výber spracovateľa projektov organizácie dopravy a dodávateľa dopravného značenia,
 • zabezpečuje správu rozpočtových položiek pre oblasť dopravy.