Kontakty

Odbor životného prostredia

Ing. Alexandra Pagáčová

Pozícia: vedúca odboru
Telefón: +421 2 48284145
Email:
Miestnosť: A2

Informácie

  • zabezpečuje plnenie úloh na úseku tvorby a ochrany všetkých zložiek životného  prostredia, prírody, chovu a ochrany spoločenských zvierat,
  • svoju činnosť v rozsahu stanovenom príslušnými ustanoveniami právnych predpisov, vykonáva v súlade so zákonmi a všeobecne záväznými nariadeniami,
  • riadi údržbu verejnej zelene v mestskej časti,
  • vykonáva činnosti v prvom kontakte miestneho úradu