Kontakty

Manažment procesov

Informácie

 • preveruje dodržiavanie zákonov, interných predpisov, pravidiel, zmlúv, ochrany  majetku efektívne a účelné využívanie zdrojov v zariadeniach  MČ Bratislava-Ružinov,
 • podáva vedeniu MČ Bratislava-Ružinov správy o zistených nedostatkoch a navrhuje opatrenia na ich odstránenie,
 • overuje splnenie prijatých opatrení k odporúčaniam na nápravu zistených nedostatkov,
 • poskytuje objektívne, nezávislé, odborné rady pre všetky riadiace úrovne,
 • usiluje sa o rozpoznávanie a predvídanie potenciálnych  rizík,
 • systematickým, disciplinovaným a objektívnym prístupom k hodnoteniu a rozvíjaniu účinnosti procesov napomáha pri dosahovaní cieľov MČ Bratislava-Ružinov,
 • vypracováva najvhodnejšie metódy a techniky pri audite vybraných subjektov,
 • vytvára koncepčné materiály v oblasti vnútorného auditu,
 • pripravuje a organizuje auditorské aktivity,
 • samostatne vedie a vykonáva auditorské akcie,
 • plní ďalšie úlohy podľa pokynov nadriadeného,
 • zúčastňuje sa stretnutia s obyvateľmi,
 • vybavuje petície a podnety,
 • plní úlohy vyplývajúce z MR a MZ