Kontakty

Manažment procesov

Ing. Marián Múdry

Telefón: +421 2 48284427
Email:
Miestnosť: 104

Ing. Rastislav Antala

Telefón: +421 2 48284427
Email:
Miestnosť: 104

Informácie

 • je v priamej riadiacej pôsobnosti starostu
 • preveruje dodržiavanie zákonov, interných predpisov, pravidiel, zmlúv, ochrany  majetku efektívne a účelné využívanie zdrojov v zariadeniach mestskej časti
 • podáva vedeniu mestskej časti správy o zistených nedostatkoch a navrhuje opatrenia na ich odstránenie
 • overuje splnenie prijatých opatrení k odporúčaniam na nápravu zistených nedostatkov

 • poskytuje objektívne, nezávislé, odborné rady pre všetky riadiace úrovne

 • usiluje sa o rozpoznávanie a predvídanie potenciálnych  rizík

 • systematickým, disciplinovaným a objektívnym prístupom k hodnoteniu a rozvíjaniu účinnosti procesov napomáha pri dosahovaní cieľov mestskej časti

 • vypracováva najvhodnejšie metódy a techniky pri audite vybraných subjektov

 • vytvára koncepčné materiály v oblasti vnútorného auditu

 • pripravuje a organizuje audítorské aktivity

 • samostatne vedie a vykonáva audítorské akcie

 • plní ďalšie úlohy podľa pokynov nadriadeného