Kontakty

Centrum služieb občanom

Jana Mislovičová

Pozícia: podateľňa
Telefón: +421 2 48284213
Email:
Miestnosť: 2

Dáša Klimešová

Pozícia: podateľňa
Telefón: +421 2 48284213
Email:
Miestnosť: 2

Zuzana Šturdíková

Telefón: +421 2 48284213
Email:
Miestnosť: 2

Informácie

Predstavuje pracovisko s klientskou orientáciou, kde sú sústredené kľúčové procesy založené na priamom kontakte s občanom týkajúce sa činností jednotlivých organizačných zložiek miestneho úradu pre získanie odbornej rady a pomoci,

 • poskytuje pružnú dostupnosť informácií a služieb občanom, pričom občania môžu na jednom mieste, rýchlo, efektívne a v jednom kontinuálnom čase vybaviť svoje požiadavky, získať informácie, podať svoje písomné podania, alebo podnety,
 • poskytuje informácie a služby prostredníctvom jednotlivých oddelení miestneho úradu a stavebného úradu, ktoré zodpovedajú za odbornú a personálnu  stránku  podľa prislúchajúcej agendy,
 • organizačno-technicky zabezpečuje chod odborných pracovísk a služieb.

 
Na úseku podateľne

 • elektronicky spracúva, rozdeľuje a triedi došlú poštu podľa miesta určenia a odovzdáva príslušným zamestnancom mestskej časti,
 • zabezpečuje príjem  zásielok doručených  prostredníctvom poštového podniku, kuriérnej služby, podaní doručených do podateľne osobne, elektronických zásielok doručených prostredníctvom elektronickej schránky ústredného portálu verejnej správy, portálu elektronických služieb mesta Bratislavy, elektronickej podateľne, elektronickej pošty alebo elektronických služieb,
 • v súlade s Registratúrnym poriadkom triedi a eviduje všetky došlé zásielky v elektronickom informačnom systéme správy registratúry a zabezpečuje ich  skenovanie a rozdeľovanie pre starostu, prednostu a jednotlivé odborné organizačné útvary,
 • zabezpečuje odosielanie všetkých  zásielok,  roztriedi zásielky podľa spôsobu odoslania,
 • obsluhuje telefónnu ústredňu.

 
Na úseku služieb informátora

 • vykonáva dozor v objekte budovy miestneho úradu,
 • zabezpečuje ochranu budovy miestneho úradu proti krádežiam, prepadnutiam a živelným pohromám pravidelnou kontrolou,
 • obsluhuje telefónnu ústredňu mimo pracovnej doby,
 • zisťuje a nahlasuje poruchy a závady v budove a zariadeniach zistených pri kontrole,
 • v záujme bezpečnosti  miestneho úradu kontroluje pohyb osôb v objekte,
 • informuje klientov o príslušnosti vnútorných útvarov alebo konkrétnych zamestnancov za účelom vybavovanie ich podnetov, dopytov alebo sťažností,
 • telefonicky upovedomuje zamestnancov o čakajúcich klientoch podľa pokynov nadriadeného,
 • vykonáva kontrolu budovy miestneho úradu za účelom zabezpečenia požiarnej ochrany mimo stránkových hodín,
 • dozoruje výťah podľa zaškolenia,
 • zabezpečuje údržbu vonkajších priestorov, odstraňuje sneh, zabezpečuje starostlivosť o zeleň vo vstupnej hale a pred vstupom v čase mimo stránkových hodín,
 • kontroluje elektronický požiarny systém podľa zaškolenia a poučenia,
 • po ukončení pracovnej doby zakóduje elektronické zabezpečovacie zariadenie,
 • plní ostatné úlohy podľa pokynov svojho nadriadeného.