Komisia územného plánovania a životného prostredia (2014-2018)

Zasadnutie: 08.10.2018 o 16:00

Program

1. Urbanistická štúdia zóny Exnárova ulica – východ; návrh (pokračovanie zo septembrovej Komisie)

A. Územnoplánovacia dokumentácia: Územné plány zón
1. Informatívny materiál: prehľad o stave pripravovaných územných plánoch zón – tabuľka a informácia o pripravovaných stavebných uzáverách

B. Materiály referátov Miestneho úradu
1. Návrh na 2. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov na rok 2018

C. Investičné zámery
1. Polyfunkčný areál Prievozská – Nové Apollo
2. Výhľadový investičný plán „Kultúrno-športové centrum Zlaté piesky"

D. Podnety
D.1 Podnety od občanov
1. Žiadosť o súhlasné stanovisko ku prenájmu pozemku hl. mesta SR Bratislavy na Goláňovej ulici z dôvodu prístavby balkónov na bytovom dome

D.2 Návrhy a podnety členov komisie
1. Električka cez Košickú (projekt J&T)
2. Možné využitie objektu bývalej Obecnej radnice v Prievoze
3. Kontrola plnenia uznesenia MiZ Bratislava-Ružinov, Uznesenie č. 583/XXXV/2018
zo dňa 09. 03. 2018, 2. riešenie vlastníctva verejných infraštruktúrnych stavieb v MČ Bratislava-Ružinov
4. Kontrola plnenia uznesení Komisie ÚP a ŽP

E. Materiály Miestnej rady

F. Rôzne

Predpokladaný časový harmonogram jednotlivých bodov:
• Body 1. od 16:00 do 17:00 hod.
• Body v časti A. od 17:00 do 17:20 hod.
• Body v časti B. od 17:20 do 17:50 hod
• Body v časti C. od 17:50 do 19:00 hod.
• Body v časti D. od 19:00 hod.