Komisia územného plánovania a životného prostredia (2014-2018)

Zasadnutie: 19.09.2016 o 16:00

Program

A. Územnoplánovacia dokumentácia: Územné plány zón
1. Informatívny materiál: prehľad o stave pripravovaných územných plánov zón – tabuľka a informácia o pripravovaných stavebných uzáverách.
2. Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok uplatnených pri prerokovaní „Návrhu zadania Územného plánu zóny Ostredky". Prizvaná odborne spôsobilá osoba pre obstarávanie ÚPP a ÚPD.
3. Vyhodnotenie pripomienok k Územnému plánu zóny Trnávka – stred, ZaD 01 Návrh. Prizvaní: spracovateľ, vlastník parkoviska a príslušný poslanec.

B. Materiály referátov Miestneho úradu
1. Správa o plnení rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Ružinov za 1. polrok 2016.
2. Návrh na zrušenie uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 393/XXX/2009 zo dňa 14. 10. 2009.
3. Informácia o návrhu riešenia starostlivosti o zeleň a dreviny v areáloch MŠ a ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava – Ružinov.

C. Investičné zámery
1. Dokumentácia pre územné rozhodnutie „Polyfunkčný komplex Klingerka".

D. Podnety
D.1 Podnety od občanov
1. Zriadenie prechodu pre chodcov s bezbariérovou úpravou a s úpravou pre nevidiacich a slabozrakých na Sabinovskej ulici.

D.2 Návrhy a podnety členov komisie

E. Materiály Miestnej rady

F. Rôzne

Predpokladaný časový harmonogram jednotlivých bodov:
• Body v časti A. od 16:00 do 17:30 hod
• Body v časti B. od 17:30 do 18:30 hod
• Body v časti C. od 18:30 do 19:00 hod
• Body v časti D. od 19:00 hod
• Body v časti E. - - -
• Body v časti F. - - -