Komisia pre posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania, športu, kultúry, sociálnej oblasti a životného prostredia - grantová komisia (2010-2014)

Zasadnutie: 06.02.2012

Program

  1. Vyhodnotenie kontroly realizovaných projektov z grantov r. 2011
  2. Prehodnotenie VZN č.3 o poskytovaní finančných dotácií / grantov z rozpočtu MČ a tlačiva žiadosti o grant
    • Grantový program / Výzva mestskej časti Bratislava – Ružinov na rok 2012
  3. Rôzne