Komisia pre posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania, športu, kultúry, sociálnej oblasti a životného prostredia - grantová komisia (2010-2014)

Zasadnutie: 10.06.2013

Program

  1. Oboznámenie členov komisie s prijatými grantami 
  2. Rozdelenie jednotlivých grantov medzi členov komisie náhodným výberom
  3. Nedostatky a chyby pri vyúčtovaní grantov
  4. Príprava zmien, resp. dodatku k VZN č. 12/2012  o poskytovaní finančných dotácií/grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov/úplné znenie)
  5. Rôzne