Komisia finančná, podnikateľských činností a informatizácie (2014-2018)

Zasadnutie: 10.10.2018 o 15:00

Program

  1. Otvorenie
  2. Návrh na 2. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov na rok 2018
  3. Informácia o stave vymáhania pohľadávok vrátane právoplatných a vykonateľných rozhodnutí súdov a exekučných príkazov (so zreteľom predovšetkým na pohľadávky týkajúcich sa YOSARIA PLAZA).
  4. Návrh nájomnej zmluvy na prenájom pozemkov za účelom prevádzkovania materskej školy Šťastná 26
  5. Rôzne