Komisia finančná, podnikateľských činností a informatizácie (2014-2018)

Zasadnutie: 19.09.2018 o 15:00

Program

 1. Otvorenie
 2. Správa o plnení rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Ružinov za I. polrok 2018
 3. Rozbor činnosti a hospodárenia Domova dôchodcov za I. polrok 2018
 4. TVR a RE, s.r.o., - informácia o hospodárení spoločnosti za I. polrok 2018
 5. Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského domova seniorov za I. polrok 2018
 6. Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského športového klubu, p. o. za obdobie od 01.01.2018 do 30.06.2018
 7. Žiadosť RUŽINOVSKÉHO ŠPORTOVÉHO KLUBU, p. o. o trvalé upustenie od vymáhania nevymožiteľných pohľadávok
 8. Rozbor činnosti a hospodárenia Knižnice Ružinov za 1. polrok 2018
 9. Správa o výsledkoch hospodárenia CULTUS Ružinov, a. s. za I. polrok 2018
 10. Návrh na prenájom nebytového priestoru č. 1 nachádzajúceho sa v hospodárskom bloku Mesačná 12 v Bratislave a návrh dodatku č. 14 k zmluve o komplexnom prenájme majetku z dôvodu osobitného zreteľa
 11. Návrh na prevod spoluvlastníckych podielov na zastavanom pozemku bytovým domom Dulovo námestie 10,11, Košická 30 v Bratislave pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome podľa aktuálneho listu vlastníctva (LV č. 2521)
 12. Návrh na prevod spoluvlastníckych podielov na zastavanom pozemku a na priľahlom pozemku prislúchajúcich k bytovému domu Liptovská 42,44, Zvolenská 2,2a, Prievozská 19,21 v Bratislave pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome podľa aktuálneho listu vlastníctva (LV č. 2767)
 13. Návrh na prevod vlastníckeho práva nehnuteľností - pozemkov pod garážami, registra KN - C parc. č. 15675/84,92,100, k. ú. Ružinov, nachádzajúcich sa na Sputnikovej ulici, ktoré sú vo vlastníctve hl. m. SR Bratislavy, zverené do správy MČ Bratislava-Ružinov, do vlastníctva majiteľov garáží, situovaných na predmetných pozemkoch
 14. Návrh o prevod vlastníckeho práva nehnutelnosti stavby: ZD - Radnicné námestie 7, Bratislava so súp. č. 2496 na parc. č. 10/2 a 11/1 a pozemkov registra „C" KN parc. č. 10/1, 10/2, 11/1, 11/2 a 12, kat. úz. Ružinov, evidovaných na LV č. 5463 vo vlastníctve PRO BIOS spol. s r.o. neštátnej polikliniky so sídlom Ružová dolina 21, 821 09 Bratislava, ICO: 31 392 946, do vlastníctva mestskej časti Bratislava-Ružinov, pre potreby mestskej časti Ružinov
 15. Návrh memoranda o spolupráci Materská škola Ovocné sady Trnávka
 16. Rôzne