Komisia finančná, podnikateľských činností a informatizácie (2014-2018)

Zasadnutie: 20.06.2018 o 15:00

Program

 1. Otvorenie
 2. Záverečný účet a správa o hospodárení Mestskej časti Bratislava-Ružinov za rok 2017
 3. Návrh na 1. zmenu rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Ružinov na rok 2018
 4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. ... /2018 zo dňa 26. júna 2018, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 10/2012 zo 14. februára 2012 Štatút účelových peňažných fondov mestskej časti Bratislava-Ružinov
 5. Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru č. 12-NP3 v objekte „Viacúčelový areál na Vietnamskej ul. v Bratislave SO 02 blok D"
 6. Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského domova seniorov za rok 2017
 7. Rozbor činnosti a hospodárenia Domova dôchodcov za rok 2017
 8. Rozbor činnosti a hospodárenia Ružinovského športového klubu, p. o. za obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2017
 9. Zásady poskytovania finančného príspevku na dopravu pre obyvateľov mestskej časti Bratislava-Ružinov
 10. Správa o výsledkoch hospodárenia CULTUS Ružinov, a. s. za rok 2017
 11. Návrh Aktualizácia Komunitného plánu sociálnych služieb M_ BA-Ružinov na roky 2017 – 2021
 12. Rozbor činnosti a hospodárenia Knižnica Ružinov za rok 2017
 13. Správa o výsledkoch hospodárenia spoločnosti Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s. za rok 2017
 14. Výročná správa o hospodárení spoločnosti TVRaRE, s.r.o. za obdobie 01.01. 2017 až 31.12.2017
 15. Rôzne