Komisia finančná, podnikateľských činností a informatizácie (2014-2018)

Zasadnutie: 16.05.2018 o 15:00

Program

  1. Otvorenie
  2. Návrh na prevod vlastníctva bytu č. 27, 7.p. v bytovom dome Meteorová 1,3,5,7, súpisné číslo 3236 v Bratislave, na ulici Meteorová, číslo vchodu 3 a prislúchajúceho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastníckeho podielu na zastavanom pozemku vo veľkosti 7451/658778 ako prípad hodný osobitného zreteľa
  3. Návrh na prevod spoluvlastníckych podielov na priľahlom pozemku parcela číslo 9737/37, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 144 m2 k bytovému domu Trenčianska č. 7 v Bratislave, ktorý je postavený na pozemku parc. č. 9707 v Bratislave katastrálne územie Nivy, obec Bratislava – m. č. Ružinov, okres Bratislava II, pre vlastníkov bytov v bytovom dome Trenčianska 7, súpisné číslo 673 v Bratislave v zmysle zákona NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
  4. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru č. 12-NP1 a technologického zariadenia plynovej kotolne v objekte „Viacúčelový areál na Vietnamskej ul. v Bratislave SO 02 blok D"
  5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava -Ružinov č. ......./2018 zo dňa.............2018 o úhradách za poskytovanie sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa
  6. Návrh Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (návrh na zmenu čl. 57 a čl. 91)
  7. Návrh na revitalizáciu športového areálu ZŠ SNP Ostredková
  8. Rôzne