Komisia finančná, podnikateľských činností a informatizácie (2014-2018)

Zasadnutie: 28.03.2018 o 15:00

Program

  1. Otvorenie
  2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava -Ružinov č. ......./ 2018 z .....2018 o podmienkach organizovania a uskutočňovania zhromaždenia obyvateľov mestskej časti
  3. Návrh na zrušenie Uznesenia č. 416/XXIV/2017 zo dňa 07.02.2017 Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov a na vrátenie pozemkov registra „E" parc. č. 271 - orná pôda o výmere 577 m², parc. č. 273/11 - orná pôda o výmere 367 m², pozemku registra „C" parc. č. 3161/17 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 5 m², kat. úz. Ružinov, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, zverených do správy mestskej časti Bratislava -Ružinov Protokolom č. 23, zo dňa 30.10.1991 do priamej správy hlavného mesta SR Bratislavy.
  4. Návrh na nájom pozemku registra „C" parc. č.1197/195, katastrálne územie Ružinov za účelom vybudovania kontajnerového stojiska pre Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov -Dom na Exnárovej ulici číslo 17 a 19, so sídlom Exnárova 3129/19, 821 03 Bratislava, IČO: 31819222 podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa
  5. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie zmluvy o nájme objektu Domu kultúry Bulharská 60, Bratislava
  6. Návrh na prevod voľnej časti nebytového priestoru č. 12-2 (prevádzkový priestor), 1.p., o výmere podlahovej plochy 31,02 m2 (miestnosť č. 3) v hospodárskom bloku Azalková 9, súpisné číslo 1018 v Bratislave do vlastníctva žiadateľa - vlastníka nebytového priestoru č. 12-1, PROTEA spol. s.r.o., Azalková 9, Bratislava, z dôvodu hodného osobitného zreteľa
  7. Fehér - garáže Borodáčová, stanovisko ZOMOS a aktuálne informácie
  8. Rôzne - Štruktúra plánovaných nákladov na rekonštrukciu bývalých DJ na Banšelova na dve triedy MŠ