Komisia finančná, podnikateľských činností a informatizácie (2014-2018)

Zasadnutie: 07.02.2018 o 15:00

Program

  1. Otvorenie
  2. Návrh na schválenie prevodu vlastníckeho práva nehnuteľnosti – pozemku registra „C", kat. úz. Ružinov parc. č. 2670/29 m2 o výmere 111m2, zastavané plochy a nádvoria do vlastníctva Mgr. Silvii Brandisovej v podiele 1/3, Ladislavovi Brandisovi v podiele 1/3 a Márii Darvašovej a Vladimírovi Darvašovi v podiele 1/3, podľa ustanovenie § 9a ods. 8) písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
  3. Rôzne