Komisia školstva, kultúry a športu (2014-2018)

Zasadnutie: 22.01.2018 o 16:00

Program

  1. Otvorenie, privítanie členov komisie
  2. Stanovisko k návrhu dodatku štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky - článok 91 písmeno b) - rozpočtové určenie príjmov Bratislavy a mestských častí
  3. Asistent učiteľa - počet asistentov učiteľa na jednotlivých ZŠ, požiadavky škôl, metodika prideľovania
  4. Rada školy - legislatívou stanovené kompetencie
  5. Rôzne
  6. Záver