Komisia finančná, podnikateľských činností a informatizácie (2014-2018)

Zasadnutie: 06.12.2017 o 15:00

Program

  1. Otvorenie
  2. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie zmluvy o nájme objektu Domu kultúry Bulharská 60, Bratislava
  3. Návrh na 4. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov na rok 2017
  4. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov na roky 2018-2020
  5. Žiadosť o riešenie problémov obyvateľov Ružinov – nájomné za užívanie pozemku pod garážou na Borodáčovej ulici, parc.č.1349/13
  6. Návrh VZN o grantoch
  7. Rôzne